Equate

Chia đông từ “equate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ equate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to equate

Quá khứ đơn
  • equated

Quá khứ phân từ
  • equated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
equate

you
equate

he/she/it
equates

we
equate

you
equate

they
equate

Thì hiện tại continuous

I
am equating

you
are equating

he/she/it
is equating

we
are equating

you
are equating

they
are equating

Quá khứ đơn

I
equated

you
equated

he/she/it
equated

we
equated

you
equated

they
equated

Quá khứ tiếp diễn

I
was equating

you
were equating

he/she/it
was equating

we
were equating

you
were equating

they
were equating

Hiện tại hoàn thành

I
have equated

you
have equated

he/she/it
has equated

we
have equated

you
have equated

they
have equated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been equating

you
have been equating

he/she/it
has been equating

we
have been equating

you
have been equating

they
have been equating

Quá khứ hoàn thành

I
had equated

you
had equated

he/she/it
had equated

we
had equated

you
had equated

they
had equated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been equating

you
had been equating

he/she/it
had been equating

we
had been equating

you
had been equating

they
had been equating

Tương lại đơn

I
will equate

you
will equate

he/she/it
will equate

we
will equate

you
will equate

they
will equate

Tương lại tiếp diễn

I
will be equating

you
will be equating

he/she/it
will be equating

we
will be equating

you
will be equating

they
will be equating

Tương lại hoàn thành

I
will have equated

you
will have equated

he/she/it
will have equated

we
will have equated

you
will have equated

they
will have equated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been equating

you
will have been equating

he/she/it
will have been equating

we
will have been equating

you
will have been equating

they
will have been equating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.