Enter

Chia đông từ “enter” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enter. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enter

Quá khứ đơn
  • entered

Quá khứ phân từ
  • entered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enter

you
enter

he/she/it
enters

we
enter

you
enter

they
enter

Thì hiện tại continuous

I
am entering

you
are entering

he/she/it
is entering

we
are entering

you
are entering

they
are entering

Quá khứ đơn

I
entered

you
entered

he/she/it
entered

we
entered

you
entered

they
entered

Quá khứ tiếp diễn

I
was entering

you
were entering

he/she/it
was entering

we
were entering

you
were entering

they
were entering

Hiện tại hoàn thành

I
have entered

you
have entered

he/she/it
has entered

we
have entered

you
have entered

they
have entered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been entering

you
have been entering

he/she/it
has been entering

we
have been entering

you
have been entering

they
have been entering

Quá khứ hoàn thành

I
had entered

you
had entered

he/she/it
had entered

we
had entered

you
had entered

they
had entered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been entering

you
had been entering

he/she/it
had been entering

we
had been entering

you
had been entering

they
had been entering

Tương lại đơn

I
will enter

you
will enter

he/she/it
will enter

we
will enter

you
will enter

they
will enter

Tương lại tiếp diễn

I
will be entering

you
will be entering

he/she/it
will be entering

we
will be entering

you
will be entering

they
will be entering

Tương lại hoàn thành

I
will have entered

you
will have entered

he/she/it
will have entered

we
will have entered

you
will have entered

they
will have entered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been entering

you
will have been entering

he/she/it
will have been entering

we
will have been entering

you
will have been entering

they
will have been entering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.