Enlighten

Chia đông từ “enlighten” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enlighten. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enlighten

Quá khứ đơn
  • enlightened

Quá khứ phân từ
  • enlightened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enlighten

you
enlighten

he/she/it
enlightens

we
enlighten

you
enlighten

they
enlighten

Thì hiện tại continuous

I
am enlightening

you
are enlightening

he/she/it
is enlightening

we
are enlightening

you
are enlightening

they
are enlightening

Quá khứ đơn

I
enlightened

you
enlightened

he/she/it
enlightened

we
enlightened

you
enlightened

they
enlightened

Quá khứ tiếp diễn

I
was enlightening

you
were enlightening

he/she/it
was enlightening

we
were enlightening

you
were enlightening

they
were enlightening

Hiện tại hoàn thành

I
have enlightened

you
have enlightened

he/she/it
has enlightened

we
have enlightened

you
have enlightened

they
have enlightened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enlightening

you
have been enlightening

he/she/it
has been enlightening

we
have been enlightening

you
have been enlightening

they
have been enlightening

Quá khứ hoàn thành

I
had enlightened

you
had enlightened

he/she/it
had enlightened

we
had enlightened

you
had enlightened

they
had enlightened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enlightening

you
had been enlightening

he/she/it
had been enlightening

we
had been enlightening

you
had been enlightening

they
had been enlightening

Tương lại đơn

I
will enlighten

you
will enlighten

he/she/it
will enlighten

we
will enlighten

you
will enlighten

they
will enlighten

Tương lại tiếp diễn

I
will be enlightening

you
will be enlightening

he/she/it
will be enlightening

we
will be enlightening

you
will be enlightening

they
will be enlightening

Tương lại hoàn thành

I
will have enlightened

you
will have enlightened

he/she/it
will have enlightened

we
will have enlightened

you
will have enlightened

they
will have enlightened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enlightening

you
will have been enlightening

he/she/it
will have been enlightening

we
will have been enlightening

you
will have been enlightening

they
will have been enlightening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.