Enlarge

Chia đông từ “enlarge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enlarge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enlarge

Quá khứ đơn
  • enlarged

Quá khứ phân từ
  • enlarged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enlarge

you
enlarge

he/she/it
enlarges

we
enlarge

you
enlarge

they
enlarge

Thì hiện tại continuous

I
am enlarging

you
are enlarging

he/she/it
is enlarging

we
are enlarging

you
are enlarging

they
are enlarging

Quá khứ đơn

I
enlarged

you
enlarged

he/she/it
enlarged

we
enlarged

you
enlarged

they
enlarged

Quá khứ tiếp diễn

I
was enlarging

you
were enlarging

he/she/it
was enlarging

we
were enlarging

you
were enlarging

they
were enlarging

Hiện tại hoàn thành

I
have enlarged

you
have enlarged

he/she/it
has enlarged

we
have enlarged

you
have enlarged

they
have enlarged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enlarging

you
have been enlarging

he/she/it
has been enlarging

we
have been enlarging

you
have been enlarging

they
have been enlarging

Quá khứ hoàn thành

I
had enlarged

you
had enlarged

he/she/it
had enlarged

we
had enlarged

you
had enlarged

they
had enlarged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enlarging

you
had been enlarging

he/she/it
had been enlarging

we
had been enlarging

you
had been enlarging

they
had been enlarging

Tương lại đơn

I
will enlarge

you
will enlarge

he/she/it
will enlarge

we
will enlarge

you
will enlarge

they
will enlarge

Tương lại tiếp diễn

I
will be enlarging

you
will be enlarging

he/she/it
will be enlarging

we
will be enlarging

you
will be enlarging

they
will be enlarging

Tương lại hoàn thành

I
will have enlarged

you
will have enlarged

he/she/it
will have enlarged

we
will have enlarged

you
will have enlarged

they
will have enlarged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enlarging

you
will have been enlarging

he/she/it
will have been enlarging

we
will have been enlarging

you
will have been enlarging

they
will have been enlarging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.