Enchant

Chia đông từ “enchant” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enchant. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enchant

Quá khứ đơn
  • enchanted

Quá khứ phân từ
  • enchanted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enchant

you
enchant

he/she/it
enchants

we
enchant

you
enchant

they
enchant

Thì hiện tại continuous

I
am enchanting

you
are enchanting

he/she/it
is enchanting

we
are enchanting

you
are enchanting

they
are enchanting

Quá khứ đơn

I
enchanted

you
enchanted

he/she/it
enchanted

we
enchanted

you
enchanted

they
enchanted

Quá khứ tiếp diễn

I
was enchanting

you
were enchanting

he/she/it
was enchanting

we
were enchanting

you
were enchanting

they
were enchanting

Hiện tại hoàn thành

I
have enchanted

you
have enchanted

he/she/it
has enchanted

we
have enchanted

you
have enchanted

they
have enchanted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enchanting

you
have been enchanting

he/she/it
has been enchanting

we
have been enchanting

you
have been enchanting

they
have been enchanting

Quá khứ hoàn thành

I
had enchanted

you
had enchanted

he/she/it
had enchanted

we
had enchanted

you
had enchanted

they
had enchanted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enchanting

you
had been enchanting

he/she/it
had been enchanting

we
had been enchanting

you
had been enchanting

they
had been enchanting

Tương lại đơn

I
will enchant

you
will enchant

he/she/it
will enchant

we
will enchant

you
will enchant

they
will enchant

Tương lại tiếp diễn

I
will be enchanting

you
will be enchanting

he/she/it
will be enchanting

we
will be enchanting

you
will be enchanting

they
will be enchanting

Tương lại hoàn thành

I
will have enchanted

you
will have enchanted

he/she/it
will have enchanted

we
will have enchanted

you
will have enchanted

they
will have enchanted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enchanting

you
will have been enchanting

he/she/it
will have been enchanting

we
will have been enchanting

you
will have been enchanting

they
will have been enchanting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.