Enable

Chia đông từ “enable” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enable. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enable

Quá khứ đơn
  • enabled

Quá khứ phân từ
  • enabled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enable

you
enable

he/she/it
enables

we
enable

you
enable

they
enable

Thì hiện tại continuous

I
am enabling

you
are enabling

he/she/it
is enabling

we
are enabling

you
are enabling

they
are enabling

Quá khứ đơn

I
enabled

you
enabled

he/she/it
enabled

we
enabled

you
enabled

they
enabled

Quá khứ tiếp diễn

I
was enabling

you
were enabling

he/she/it
was enabling

we
were enabling

you
were enabling

they
were enabling

Hiện tại hoàn thành

I
have enabled

you
have enabled

he/she/it
has enabled

we
have enabled

you
have enabled

they
have enabled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enabling

you
have been enabling

he/she/it
has been enabling

we
have been enabling

you
have been enabling

they
have been enabling

Quá khứ hoàn thành

I
had enabled

you
had enabled

he/she/it
had enabled

we
had enabled

you
had enabled

they
had enabled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enabling

you
had been enabling

he/she/it
had been enabling

we
had been enabling

you
had been enabling

they
had been enabling

Tương lại đơn

I
will enable

you
will enable

he/she/it
will enable

we
will enable

you
will enable

they
will enable

Tương lại tiếp diễn

I
will be enabling

you
will be enabling

he/she/it
will be enabling

we
will be enabling

you
will be enabling

they
will be enabling

Tương lại hoàn thành

I
will have enabled

you
will have enabled

he/she/it
will have enabled

we
will have enabled

you
will have enabled

they
will have enabled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enabling

you
will have been enabling

he/she/it
will have been enabling

we
will have been enabling

you
will have been enabling

they
will have been enabling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.