Dwindle

Chia đông từ “dwindle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dwindle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dwindle

Quá khứ đơn
  • dwindled

Quá khứ phân từ
  • dwindled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dwindle

you
dwindle

he/she/it
dwindles

we
dwindle

you
dwindle

they
dwindle

Thì hiện tại continuous

I
am dwindling

you
are dwindling

he/she/it
is dwindling

we
are dwindling

you
are dwindling

they
are dwindling

Quá khứ đơn

I
dwindled

you
dwindled

he/she/it
dwindled

we
dwindled

you
dwindled

they
dwindled

Quá khứ tiếp diễn

I
was dwindling

you
were dwindling

he/she/it
was dwindling

we
were dwindling

you
were dwindling

they
were dwindling

Hiện tại hoàn thành

I
have dwindled

you
have dwindled

he/she/it
has dwindled

we
have dwindled

you
have dwindled

they
have dwindled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dwindling

you
have been dwindling

he/she/it
has been dwindling

we
have been dwindling

you
have been dwindling

they
have been dwindling

Quá khứ hoàn thành

I
had dwindled

you
had dwindled

he/she/it
had dwindled

we
had dwindled

you
had dwindled

they
had dwindled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dwindling

you
had been dwindling

he/she/it
had been dwindling

we
had been dwindling

you
had been dwindling

they
had been dwindling

Tương lại đơn

I
will dwindle

you
will dwindle

he/she/it
will dwindle

we
will dwindle

you
will dwindle

they
will dwindle

Tương lại tiếp diễn

I
will be dwindling

you
will be dwindling

he/she/it
will be dwindling

we
will be dwindling

you
will be dwindling

they
will be dwindling

Tương lại hoàn thành

I
will have dwindled

you
will have dwindled

he/she/it
will have dwindled

we
will have dwindled

you
will have dwindled

they
will have dwindled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dwindling

you
will have been dwindling

he/she/it
will have been dwindling

we
will have been dwindling

you
will have been dwindling

they
will have been dwindling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.