Drench

Chia đông từ “drench” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ drench. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to drench

Quá khứ đơn
  • drenched

Quá khứ phân từ
  • drenched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
drench

you
drench

he/she/it
drenches

we
drench

you
drench

they
drench

Thì hiện tại continuous

I
am drenching

you
are drenching

he/she/it
is drenching

we
are drenching

you
are drenching

they
are drenching

Quá khứ đơn

I
drenched

you
drenched

he/she/it
drenched

we
drenched

you
drenched

they
drenched

Quá khứ tiếp diễn

I
was drenching

you
were drenching

he/she/it
was drenching

we
were drenching

you
were drenching

they
were drenching

Hiện tại hoàn thành

I
have drenched

you
have drenched

he/she/it
has drenched

we
have drenched

you
have drenched

they
have drenched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been drenching

you
have been drenching

he/she/it
has been drenching

we
have been drenching

you
have been drenching

they
have been drenching

Quá khứ hoàn thành

I
had drenched

you
had drenched

he/she/it
had drenched

we
had drenched

you
had drenched

they
had drenched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been drenching

you
had been drenching

he/she/it
had been drenching

we
had been drenching

you
had been drenching

they
had been drenching

Tương lại đơn

I
will drench

you
will drench

he/she/it
will drench

we
will drench

you
will drench

they
will drench

Tương lại tiếp diễn

I
will be drenching

you
will be drenching

he/she/it
will be drenching

we
will be drenching

you
will be drenching

they
will be drenching

Tương lại hoàn thành

I
will have drenched

you
will have drenched

he/she/it
will have drenched

we
will have drenched

you
will have drenched

they
will have drenched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been drenching

you
will have been drenching

he/she/it
will have been drenching

we
will have been drenching

you
will have been drenching

they
will have been drenching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.