Disseminate

Chia đông từ “disseminate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disseminate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disseminate

Quá khứ đơn
  • disseminated

Quá khứ phân từ
  • disseminated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disseminate

you
disseminate

he/she/it
disseminates

we
disseminate

you
disseminate

they
disseminate

Thì hiện tại continuous

I
am disseminating

you
are disseminating

he/she/it
is disseminating

we
are disseminating

you
are disseminating

they
are disseminating

Quá khứ đơn

I
disseminated

you
disseminated

he/she/it
disseminated

we
disseminated

you
disseminated

they
disseminated

Quá khứ tiếp diễn

I
was disseminating

you
were disseminating

he/she/it
was disseminating

we
were disseminating

you
were disseminating

they
were disseminating

Hiện tại hoàn thành

I
have disseminated

you
have disseminated

he/she/it
has disseminated

we
have disseminated

you
have disseminated

they
have disseminated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disseminating

you
have been disseminating

he/she/it
has been disseminating

we
have been disseminating

you
have been disseminating

they
have been disseminating

Quá khứ hoàn thành

I
had disseminated

you
had disseminated

he/she/it
had disseminated

we
had disseminated

you
had disseminated

they
had disseminated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disseminating

you
had been disseminating

he/she/it
had been disseminating

we
had been disseminating

you
had been disseminating

they
had been disseminating

Tương lại đơn

I
will disseminate

you
will disseminate

he/she/it
will disseminate

we
will disseminate

you
will disseminate

they
will disseminate

Tương lại tiếp diễn

I
will be disseminating

you
will be disseminating

he/she/it
will be disseminating

we
will be disseminating

you
will be disseminating

they
will be disseminating

Tương lại hoàn thành

I
will have disseminated

you
will have disseminated

he/she/it
will have disseminated

we
will have disseminated

you
will have disseminated

they
will have disseminated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disseminating

you
will have been disseminating

he/she/it
will have been disseminating

we
will have been disseminating

you
will have been disseminating

they
will have been disseminating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.