Dislodge

Chia đông từ “dislodge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dislodge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dislodge

Quá khứ đơn
  • dislodged

Quá khứ phân từ
  • dislodged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dislodge

you
dislodge

he/she/it
dislodges

we
dislodge

you
dislodge

they
dislodge

Thì hiện tại continuous

I
am dislodging

you
are dislodging

he/she/it
is dislodging

we
are dislodging

you
are dislodging

they
are dislodging

Quá khứ đơn

I
dislodged

you
dislodged

he/she/it
dislodged

we
dislodged

you
dislodged

they
dislodged

Quá khứ tiếp diễn

I
was dislodging

you
were dislodging

he/she/it
was dislodging

we
were dislodging

you
were dislodging

they
were dislodging

Hiện tại hoàn thành

I
have dislodged

you
have dislodged

he/she/it
has dislodged

we
have dislodged

you
have dislodged

they
have dislodged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dislodging

you
have been dislodging

he/she/it
has been dislodging

we
have been dislodging

you
have been dislodging

they
have been dislodging

Quá khứ hoàn thành

I
had dislodged

you
had dislodged

he/she/it
had dislodged

we
had dislodged

you
had dislodged

they
had dislodged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dislodging

you
had been dislodging

he/she/it
had been dislodging

we
had been dislodging

you
had been dislodging

they
had been dislodging

Tương lại đơn

I
will dislodge

you
will dislodge

he/she/it
will dislodge

we
will dislodge

you
will dislodge

they
will dislodge

Tương lại tiếp diễn

I
will be dislodging

you
will be dislodging

he/she/it
will be dislodging

we
will be dislodging

you
will be dislodging

they
will be dislodging

Tương lại hoàn thành

I
will have dislodged

you
will have dislodged

he/she/it
will have dislodged

we
will have dislodged

you
will have dislodged

they
will have dislodged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dislodging

you
will have been dislodging

he/she/it
will have been dislodging

we
will have been dislodging

you
will have been dislodging

they
will have been dislodging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.