Disinterest

Chia đông từ “disinterest” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disinterest. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disinterest

Quá khứ đơn
  • disinterested

Quá khứ phân từ
  • disinterested

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disinterest

you
disinterest

he/she/it
disinterests

we
disinterest

you
disinterest

they
disinterest

Thì hiện tại continuous

I
am disinteresting

you
are disinteresting

he/she/it
is disinteresting

we
are disinteresting

you
are disinteresting

they
are disinteresting

Quá khứ đơn

I
disinterested

you
disinterested

he/she/it
disinterested

we
disinterested

you
disinterested

they
disinterested

Quá khứ tiếp diễn

I
was disinteresting

you
were disinteresting

he/she/it
was disinteresting

we
were disinteresting

you
were disinteresting

they
were disinteresting

Hiện tại hoàn thành

I
have disinterested

you
have disinterested

he/she/it
has disinterested

we
have disinterested

you
have disinterested

they
have disinterested

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disinteresting

you
have been disinteresting

he/she/it
has been disinteresting

we
have been disinteresting

you
have been disinteresting

they
have been disinteresting

Quá khứ hoàn thành

I
had disinterested

you
had disinterested

he/she/it
had disinterested

we
had disinterested

you
had disinterested

they
had disinterested

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disinteresting

you
had been disinteresting

he/she/it
had been disinteresting

we
had been disinteresting

you
had been disinteresting

they
had been disinteresting

Tương lại đơn

I
will disinterest

you
will disinterest

he/she/it
will disinterest

we
will disinterest

you
will disinterest

they
will disinterest

Tương lại tiếp diễn

I
will be disinteresting

you
will be disinteresting

he/she/it
will be disinteresting

we
will be disinteresting

you
will be disinteresting

they
will be disinteresting

Tương lại hoàn thành

I
will have disinterested

you
will have disinterested

he/she/it
will have disinterested

we
will have disinterested

you
will have disinterested

they
will have disinterested

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disinteresting

you
will have been disinteresting

he/she/it
will have been disinteresting

we
will have been disinteresting

you
will have been disinteresting

they
will have been disinteresting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.