Discount

Chia đông từ “discount” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ discount. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to discount

Quá khứ đơn
  • discounted

Quá khứ phân từ
  • discounted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
discount

you
discount

he/she/it
discounts

we
discount

you
discount

they
discount

Thì hiện tại continuous

I
am discounting

you
are discounting

he/she/it
is discounting

we
are discounting

you
are discounting

they
are discounting

Quá khứ đơn

I
discounted

you
discounted

he/she/it
discounted

we
discounted

you
discounted

they
discounted

Quá khứ tiếp diễn

I
was discounting

you
were discounting

he/she/it
was discounting

we
were discounting

you
were discounting

they
were discounting

Hiện tại hoàn thành

I
have discounted

you
have discounted

he/she/it
has discounted

we
have discounted

you
have discounted

they
have discounted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been discounting

you
have been discounting

he/she/it
has been discounting

we
have been discounting

you
have been discounting

they
have been discounting

Quá khứ hoàn thành

I
had discounted

you
had discounted

he/she/it
had discounted

we
had discounted

you
had discounted

they
had discounted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been discounting

you
had been discounting

he/she/it
had been discounting

we
had been discounting

you
had been discounting

they
had been discounting

Tương lại đơn

I
will discount

you
will discount

he/she/it
will discount

we
will discount

you
will discount

they
will discount

Tương lại tiếp diễn

I
will be discounting

you
will be discounting

he/she/it
will be discounting

we
will be discounting

you
will be discounting

they
will be discounting

Tương lại hoàn thành

I
will have discounted

you
will have discounted

he/she/it
will have discounted

we
will have discounted

you
will have discounted

they
will have discounted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been discounting

you
will have been discounting

he/she/it
will have been discounting

we
will have been discounting

you
will have been discounting

they
will have been discounting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.