Design

Chia đông từ “design” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ design. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to design

Quá khứ đơn
  • designed

Quá khứ phân từ
  • designed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
design

you
design

he/she/it
designs

we
design

you
design

they
design

Thì hiện tại continuous

I
am designing

you
are designing

he/she/it
is designing

we
are designing

you
are designing

they
are designing

Quá khứ đơn

I
designed

you
designed

he/she/it
designed

we
designed

you
designed

they
designed

Quá khứ tiếp diễn

I
was designing

you
were designing

he/she/it
was designing

we
were designing

you
were designing

they
were designing

Hiện tại hoàn thành

I
have designed

you
have designed

he/she/it
has designed

we
have designed

you
have designed

they
have designed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been designing

you
have been designing

he/she/it
has been designing

we
have been designing

you
have been designing

they
have been designing

Quá khứ hoàn thành

I
had designed

you
had designed

he/she/it
had designed

we
had designed

you
had designed

they
had designed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been designing

you
had been designing

he/she/it
had been designing

we
had been designing

you
had been designing

they
had been designing

Tương lại đơn

I
will design

you
will design

he/she/it
will design

we
will design

you
will design

they
will design

Tương lại tiếp diễn

I
will be designing

you
will be designing

he/she/it
will be designing

we
will be designing

you
will be designing

they
will be designing

Tương lại hoàn thành

I
will have designed

you
will have designed

he/she/it
will have designed

we
will have designed

you
will have designed

they
will have designed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been designing

you
will have been designing

he/she/it
will have been designing

we
will have been designing

you
will have been designing

they
will have been designing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.