Deport

Chia đông từ “deport” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deport. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deport

Quá khứ đơn
  • deported

Quá khứ phân từ
  • deported

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deport

you
deport

he/she/it
deports

we
deport

you
deport

they
deport

Thì hiện tại continuous

I
am deporting

you
are deporting

he/she/it
is deporting

we
are deporting

you
are deporting

they
are deporting

Quá khứ đơn

I
deported

you
deported

he/she/it
deported

we
deported

you
deported

they
deported

Quá khứ tiếp diễn

I
was deporting

you
were deporting

he/she/it
was deporting

we
were deporting

you
were deporting

they
were deporting

Hiện tại hoàn thành

I
have deported

you
have deported

he/she/it
has deported

we
have deported

you
have deported

they
have deported

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deporting

you
have been deporting

he/she/it
has been deporting

we
have been deporting

you
have been deporting

they
have been deporting

Quá khứ hoàn thành

I
had deported

you
had deported

he/she/it
had deported

we
had deported

you
had deported

they
had deported

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deporting

you
had been deporting

he/she/it
had been deporting

we
had been deporting

you
had been deporting

they
had been deporting

Tương lại đơn

I
will deport

you
will deport

he/she/it
will deport

we
will deport

you
will deport

they
will deport

Tương lại tiếp diễn

I
will be deporting

you
will be deporting

he/she/it
will be deporting

we
will be deporting

you
will be deporting

they
will be deporting

Tương lại hoàn thành

I
will have deported

you
will have deported

he/she/it
will have deported

we
will have deported

you
will have deported

they
will have deported

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deporting

you
will have been deporting

he/she/it
will have been deporting

we
will have been deporting

you
will have been deporting

they
will have been deporting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.