Deny

Chia đông từ “deny” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deny. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deny

Quá khứ đơn
  • denied

Quá khứ phân từ
  • denied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deny

you
deny

he/she/it
denies

we
deny

you
deny

they
deny

Thì hiện tại continuous

I
am denying

you
are denying

he/she/it
is denying

we
are denying

you
are denying

they
are denying

Quá khứ đơn

I
denied

you
denied

he/she/it
denied

we
denied

you
denied

they
denied

Quá khứ tiếp diễn

I
was denying

you
were denying

he/she/it
was denying

we
were denying

you
were denying

they
were denying

Hiện tại hoàn thành

I
have denied

you
have denied

he/she/it
has denied

we
have denied

you
have denied

they
have denied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been denying

you
have been denying

he/she/it
has been denying

we
have been denying

you
have been denying

they
have been denying

Quá khứ hoàn thành

I
had denied

you
had denied

he/she/it
had denied

we
had denied

you
had denied

they
had denied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been denying

you
had been denying

he/she/it
had been denying

we
had been denying

you
had been denying

they
had been denying

Tương lại đơn

I
will deny

you
will deny

he/she/it
will deny

we
will deny

you
will deny

they
will deny

Tương lại tiếp diễn

I
will be denying

you
will be denying

he/she/it
will be denying

we
will be denying

you
will be denying

they
will be denying

Tương lại hoàn thành

I
will have denied

you
will have denied

he/she/it
will have denied

we
will have denied

you
will have denied

they
will have denied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been denying

you
will have been denying

he/she/it
will have been denying

we
will have been denying

you
will have been denying

they
will have been denying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.