Denominate

Chia đông từ “denominate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ denominate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to denominate

Quá khứ đơn
  • denominated

Quá khứ phân từ
  • denominated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
denominate

you
denominate

he/she/it
denominates

we
denominate

you
denominate

they
denominate

Thì hiện tại continuous

I
am denominating

you
are denominating

he/she/it
is denominating

we
are denominating

you
are denominating

they
are denominating

Quá khứ đơn

I
denominated

you
denominated

he/she/it
denominated

we
denominated

you
denominated

they
denominated

Quá khứ tiếp diễn

I
was denominating

you
were denominating

he/she/it
was denominating

we
were denominating

you
were denominating

they
were denominating

Hiện tại hoàn thành

I
have denominated

you
have denominated

he/she/it
has denominated

we
have denominated

you
have denominated

they
have denominated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been denominating

you
have been denominating

he/she/it
has been denominating

we
have been denominating

you
have been denominating

they
have been denominating

Quá khứ hoàn thành

I
had denominated

you
had denominated

he/she/it
had denominated

we
had denominated

you
had denominated

they
had denominated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been denominating

you
had been denominating

he/she/it
had been denominating

we
had been denominating

you
had been denominating

they
had been denominating

Tương lại đơn

I
will denominate

you
will denominate

he/she/it
will denominate

we
will denominate

you
will denominate

they
will denominate

Tương lại tiếp diễn

I
will be denominating

you
will be denominating

he/she/it
will be denominating

we
will be denominating

you
will be denominating

they
will be denominating

Tương lại hoàn thành

I
will have denominated

you
will have denominated

he/she/it
will have denominated

we
will have denominated

you
will have denominated

they
will have denominated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been denominating

you
will have been denominating

he/she/it
will have been denominating

we
will have been denominating

you
will have been denominating

they
will have been denominating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.