Decline

Chia đông từ “decline” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ decline. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to decline

Quá khứ đơn
  • declined

Quá khứ phân từ
  • declined

Trần thuật

Thì hiện tại

I
decline

you
decline

he/she/it
declines

we
decline

you
decline

they
decline

Thì hiện tại continuous

I
am declining

you
are declining

he/she/it
is declining

we
are declining

you
are declining

they
are declining

Quá khứ đơn

I
declined

you
declined

he/she/it
declined

we
declined

you
declined

they
declined

Quá khứ tiếp diễn

I
was declining

you
were declining

he/she/it
was declining

we
were declining

you
were declining

they
were declining

Hiện tại hoàn thành

I
have declined

you
have declined

he/she/it
has declined

we
have declined

you
have declined

they
have declined

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been declining

you
have been declining

he/she/it
has been declining

we
have been declining

you
have been declining

they
have been declining

Quá khứ hoàn thành

I
had declined

you
had declined

he/she/it
had declined

we
had declined

you
had declined

they
had declined

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been declining

you
had been declining

he/she/it
had been declining

we
had been declining

you
had been declining

they
had been declining

Tương lại đơn

I
will decline

you
will decline

he/she/it
will decline

we
will decline

you
will decline

they
will decline

Tương lại tiếp diễn

I
will be declining

you
will be declining

he/she/it
will be declining

we
will be declining

you
will be declining

they
will be declining

Tương lại hoàn thành

I
will have declined

you
will have declined

he/she/it
will have declined

we
will have declined

you
will have declined

they
will have declined

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been declining

you
will have been declining

he/she/it
will have been declining

we
will have been declining

you
will have been declining

they
will have been declining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.