Dazzle

Chia đông từ “dazzle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dazzle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dazzle

Quá khứ đơn
  • dazzled

Quá khứ phân từ
  • dazzled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dazzle

you
dazzle

he/she/it
dazzles

we
dazzle

you
dazzle

they
dazzle

Thì hiện tại continuous

I
am dazzling

you
are dazzling

he/she/it
is dazzling

we
are dazzling

you
are dazzling

they
are dazzling

Quá khứ đơn

I
dazzled

you
dazzled

he/she/it
dazzled

we
dazzled

you
dazzled

they
dazzled

Quá khứ tiếp diễn

I
was dazzling

you
were dazzling

he/she/it
was dazzling

we
were dazzling

you
were dazzling

they
were dazzling

Hiện tại hoàn thành

I
have dazzled

you
have dazzled

he/she/it
has dazzled

we
have dazzled

you
have dazzled

they
have dazzled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dazzling

you
have been dazzling

he/she/it
has been dazzling

we
have been dazzling

you
have been dazzling

they
have been dazzling

Quá khứ hoàn thành

I
had dazzled

you
had dazzled

he/she/it
had dazzled

we
had dazzled

you
had dazzled

they
had dazzled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dazzling

you
had been dazzling

he/she/it
had been dazzling

we
had been dazzling

you
had been dazzling

they
had been dazzling

Tương lại đơn

I
will dazzle

you
will dazzle

he/she/it
will dazzle

we
will dazzle

you
will dazzle

they
will dazzle

Tương lại tiếp diễn

I
will be dazzling

you
will be dazzling

he/she/it
will be dazzling

we
will be dazzling

you
will be dazzling

they
will be dazzling

Tương lại hoàn thành

I
will have dazzled

you
will have dazzled

he/she/it
will have dazzled

we
will have dazzled

you
will have dazzled

they
will have dazzled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dazzling

you
will have been dazzling

he/she/it
will have been dazzling

we
will have been dazzling

you
will have been dazzling

they
will have been dazzling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.