Cycle

Chia đông từ “cycle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cycle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cycle

Quá khứ đơn
  • cycled

Quá khứ phân từ
  • cycled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cycle

you
cycle

he/she/it
cycles

we
cycle

you
cycle

they
cycle

Thì hiện tại continuous

I
am cycling

you
are cycling

he/she/it
is cycling

we
are cycling

you
are cycling

they
are cycling

Quá khứ đơn

I
cycled

you
cycled

he/she/it
cycled

we
cycled

you
cycled

they
cycled

Quá khứ tiếp diễn

I
was cycling

you
were cycling

he/she/it
was cycling

we
were cycling

you
were cycling

they
were cycling

Hiện tại hoàn thành

I
have cycled

you
have cycled

he/she/it
has cycled

we
have cycled

you
have cycled

they
have cycled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cycling

you
have been cycling

he/she/it
has been cycling

we
have been cycling

you
have been cycling

they
have been cycling

Quá khứ hoàn thành

I
had cycled

you
had cycled

he/she/it
had cycled

we
had cycled

you
had cycled

they
had cycled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cycling

you
had been cycling

he/she/it
had been cycling

we
had been cycling

you
had been cycling

they
had been cycling

Tương lại đơn

I
will cycle

you
will cycle

he/she/it
will cycle

we
will cycle

you
will cycle

they
will cycle

Tương lại tiếp diễn

I
will be cycling

you
will be cycling

he/she/it
will be cycling

we
will be cycling

you
will be cycling

they
will be cycling

Tương lại hoàn thành

I
will have cycled

you
will have cycled

he/she/it
will have cycled

we
will have cycled

you
will have cycled

they
will have cycled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cycling

you
will have been cycling

he/she/it
will have been cycling

we
will have been cycling

you
will have been cycling

they
will have been cycling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.