Cup

Chia đông từ “cup” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cup. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cup

Quá khứ đơn
  • cupped

Quá khứ phân từ
  • cupped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cup

you
cup

he/she/it
cups

we
cup

you
cup

they
cup

Thì hiện tại continuous

I
am cupping

you
are cupping

he/she/it
is cupping

we
are cupping

you
are cupping

they
are cupping

Quá khứ đơn

I
cupped

you
cupped

he/she/it
cupped

we
cupped

you
cupped

they
cupped

Quá khứ tiếp diễn

I
was cupping

you
were cupping

he/she/it
was cupping

we
were cupping

you
were cupping

they
were cupping

Hiện tại hoàn thành

I
have cupped

you
have cupped

he/she/it
has cupped

we
have cupped

you
have cupped

they
have cupped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cupping

you
have been cupping

he/she/it
has been cupping

we
have been cupping

you
have been cupping

they
have been cupping

Quá khứ hoàn thành

I
had cupped

you
had cupped

he/she/it
had cupped

we
had cupped

you
had cupped

they
had cupped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cupping

you
had been cupping

he/she/it
had been cupping

we
had been cupping

you
had been cupping

they
had been cupping

Tương lại đơn

I
will cup

you
will cup

he/she/it
will cup

we
will cup

you
will cup

they
will cup

Tương lại tiếp diễn

I
will be cupping

you
will be cupping

he/she/it
will be cupping

we
will be cupping

you
will be cupping

they
will be cupping

Tương lại hoàn thành

I
will have cupped

you
will have cupped

he/she/it
will have cupped

we
will have cupped

you
will have cupped

they
will have cupped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cupping

you
will have been cupping

he/she/it
will have been cupping

we
will have been cupping

you
will have been cupping

they
will have been cupping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.