Crush

Chia đông từ “crush” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ crush. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to crush

Quá khứ đơn
  • crushed

Quá khứ phân từ
  • crushed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
crush

you
crush

he/she/it
crushes

we
crush

you
crush

they
crush

Thì hiện tại continuous

I
am crushing

you
are crushing

he/she/it
is crushing

we
are crushing

you
are crushing

they
are crushing

Quá khứ đơn

I
crushed

you
crushed

he/she/it
crushed

we
crushed

you
crushed

they
crushed

Quá khứ tiếp diễn

I
was crushing

you
were crushing

he/she/it
was crushing

we
were crushing

you
were crushing

they
were crushing

Hiện tại hoàn thành

I
have crushed

you
have crushed

he/she/it
has crushed

we
have crushed

you
have crushed

they
have crushed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been crushing

you
have been crushing

he/she/it
has been crushing

we
have been crushing

you
have been crushing

they
have been crushing

Quá khứ hoàn thành

I
had crushed

you
had crushed

he/she/it
had crushed

we
had crushed

you
had crushed

they
had crushed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been crushing

you
had been crushing

he/she/it
had been crushing

we
had been crushing

you
had been crushing

they
had been crushing

Tương lại đơn

I
will crush

you
will crush

he/she/it
will crush

we
will crush

you
will crush

they
will crush

Tương lại tiếp diễn

I
will be crushing

you
will be crushing

he/she/it
will be crushing

we
will be crushing

you
will be crushing

they
will be crushing

Tương lại hoàn thành

I
will have crushed

you
will have crushed

he/she/it
will have crushed

we
will have crushed

you
will have crushed

they
will have crushed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been crushing

you
will have been crushing

he/she/it
will have been crushing

we
will have been crushing

you
will have been crushing

they
will have been crushing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.