Crop

Chia đông từ “crop” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ crop. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to crop

Quá khứ đơn
  • cropped

Quá khứ phân từ
  • cropped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
crop

you
crop

he/she/it
crops

we
crop

you
crop

they
crop

Thì hiện tại continuous

I
am cropping

you
are cropping

he/she/it
is cropping

we
are cropping

you
are cropping

they
are cropping

Quá khứ đơn

I
cropped

you
cropped

he/she/it
cropped

we
cropped

you
cropped

they
cropped

Quá khứ tiếp diễn

I
was cropping

you
were cropping

he/she/it
was cropping

we
were cropping

you
were cropping

they
were cropping

Hiện tại hoàn thành

I
have cropped

you
have cropped

he/she/it
has cropped

we
have cropped

you
have cropped

they
have cropped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cropping

you
have been cropping

he/she/it
has been cropping

we
have been cropping

you
have been cropping

they
have been cropping

Quá khứ hoàn thành

I
had cropped

you
had cropped

he/she/it
had cropped

we
had cropped

you
had cropped

they
had cropped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cropping

you
had been cropping

he/she/it
had been cropping

we
had been cropping

you
had been cropping

they
had been cropping

Tương lại đơn

I
will crop

you
will crop

he/she/it
will crop

we
will crop

you
will crop

they
will crop

Tương lại tiếp diễn

I
will be cropping

you
will be cropping

he/she/it
will be cropping

we
will be cropping

you
will be cropping

they
will be cropping

Tương lại hoàn thành

I
will have cropped

you
will have cropped

he/she/it
will have cropped

we
will have cropped

you
will have cropped

they
will have cropped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cropping

you
will have been cropping

he/she/it
will have been cropping

we
will have been cropping

you
will have been cropping

they
will have been cropping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.