Create

Chia đông từ “create” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ create. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to create

Quá khứ đơn
  • created

Quá khứ phân từ
  • created

Trần thuật

Thì hiện tại

I
create

you
create

he/she/it
creates

we
create

you
create

they
create

Thì hiện tại continuous

I
am creating

you
are creating

he/she/it
is creating

we
are creating

you
are creating

they
are creating

Quá khứ đơn

I
created

you
created

he/she/it
created

we
created

you
created

they
created

Quá khứ tiếp diễn

I
was creating

you
were creating

he/she/it
was creating

we
were creating

you
were creating

they
were creating

Hiện tại hoàn thành

I
have created

you
have created

he/she/it
has created

we
have created

you
have created

they
have created

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been creating

you
have been creating

he/she/it
has been creating

we
have been creating

you
have been creating

they
have been creating

Quá khứ hoàn thành

I
had created

you
had created

he/she/it
had created

we
had created

you
had created

they
had created

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been creating

you
had been creating

he/she/it
had been creating

we
had been creating

you
had been creating

they
had been creating

Tương lại đơn

I
will create

you
will create

he/she/it
will create

we
will create

you
will create

they
will create

Tương lại tiếp diễn

I
will be creating

you
will be creating

he/she/it
will be creating

we
will be creating

you
will be creating

they
will be creating

Tương lại hoàn thành

I
will have created

you
will have created

he/she/it
will have created

we
will have created

you
will have created

they
will have created

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been creating

you
will have been creating

he/she/it
will have been creating

we
will have been creating

you
will have been creating

they
will have been creating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.