Crease

Chia đông từ “crease” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ crease. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to crease

Quá khứ đơn
  • creased

Quá khứ phân từ
  • creased

Trần thuật

Thì hiện tại

I
crease

you
crease

he/she/it
creases

we
crease

you
crease

they
crease

Thì hiện tại continuous

I
am creasing

you
are creasing

he/she/it
is creasing

we
are creasing

you
are creasing

they
are creasing

Quá khứ đơn

I
creased

you
creased

he/she/it
creased

we
creased

you
creased

they
creased

Quá khứ tiếp diễn

I
was creasing

you
were creasing

he/she/it
was creasing

we
were creasing

you
were creasing

they
were creasing

Hiện tại hoàn thành

I
have creased

you
have creased

he/she/it
has creased

we
have creased

you
have creased

they
have creased

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been creasing

you
have been creasing

he/she/it
has been creasing

we
have been creasing

you
have been creasing

they
have been creasing

Quá khứ hoàn thành

I
had creased

you
had creased

he/she/it
had creased

we
had creased

you
had creased

they
had creased

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been creasing

you
had been creasing

he/she/it
had been creasing

we
had been creasing

you
had been creasing

they
had been creasing

Tương lại đơn

I
will crease

you
will crease

he/she/it
will crease

we
will crease

you
will crease

they
will crease

Tương lại tiếp diễn

I
will be creasing

you
will be creasing

he/she/it
will be creasing

we
will be creasing

you
will be creasing

they
will be creasing

Tương lại hoàn thành

I
will have creased

you
will have creased

he/she/it
will have creased

we
will have creased

you
will have creased

they
will have creased

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been creasing

you
will have been creasing

he/she/it
will have been creasing

we
will have been creasing

you
will have been creasing

they
will have been creasing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.