Cramp

Chia đông từ “cramp” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cramp. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cramp

Quá khứ đơn
  • cramped

Quá khứ phân từ
  • cramped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cramp

you
cramp

he/she/it
cramps

we
cramp

you
cramp

they
cramp

Thì hiện tại continuous

I
am cramping

you
are cramping

he/she/it
is cramping

we
are cramping

you
are cramping

they
are cramping

Quá khứ đơn

I
cramped

you
cramped

he/she/it
cramped

we
cramped

you
cramped

they
cramped

Quá khứ tiếp diễn

I
was cramping

you
were cramping

he/she/it
was cramping

we
were cramping

you
were cramping

they
were cramping

Hiện tại hoàn thành

I
have cramped

you
have cramped

he/she/it
has cramped

we
have cramped

you
have cramped

they
have cramped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cramping

you
have been cramping

he/she/it
has been cramping

we
have been cramping

you
have been cramping

they
have been cramping

Quá khứ hoàn thành

I
had cramped

you
had cramped

he/she/it
had cramped

we
had cramped

you
had cramped

they
had cramped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cramping

you
had been cramping

he/she/it
had been cramping

we
had been cramping

you
had been cramping

they
had been cramping

Tương lại đơn

I
will cramp

you
will cramp

he/she/it
will cramp

we
will cramp

you
will cramp

they
will cramp

Tương lại tiếp diễn

I
will be cramping

you
will be cramping

he/she/it
will be cramping

we
will be cramping

you
will be cramping

they
will be cramping

Tương lại hoàn thành

I
will have cramped

you
will have cramped

he/she/it
will have cramped

we
will have cramped

you
will have cramped

they
will have cramped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cramping

you
will have been cramping

he/she/it
will have been cramping

we
will have been cramping

you
will have been cramping

they
will have been cramping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.