Craft

Chia đông từ “craft” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ craft. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to craft

Quá khứ đơn
  • crafted

Quá khứ phân từ
  • crafted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
craft

you
craft

he/she/it
crafts

we
craft

you
craft

they
craft

Thì hiện tại continuous

I
am crafting

you
are crafting

he/she/it
is crafting

we
are crafting

you
are crafting

they
are crafting

Quá khứ đơn

I
crafted

you
crafted

he/she/it
crafted

we
crafted

you
crafted

they
crafted

Quá khứ tiếp diễn

I
was crafting

you
were crafting

he/she/it
was crafting

we
were crafting

you
were crafting

they
were crafting

Hiện tại hoàn thành

I
have crafted

you
have crafted

he/she/it
has crafted

we
have crafted

you
have crafted

they
have crafted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been crafting

you
have been crafting

he/she/it
has been crafting

we
have been crafting

you
have been crafting

they
have been crafting

Quá khứ hoàn thành

I
had crafted

you
had crafted

he/she/it
had crafted

we
had crafted

you
had crafted

they
had crafted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been crafting

you
had been crafting

he/she/it
had been crafting

we
had been crafting

you
had been crafting

they
had been crafting

Tương lại đơn

I
will craft

you
will craft

he/she/it
will craft

we
will craft

you
will craft

they
will craft

Tương lại tiếp diễn

I
will be crafting

you
will be crafting

he/she/it
will be crafting

we
will be crafting

you
will be crafting

they
will be crafting

Tương lại hoàn thành

I
will have crafted

you
will have crafted

he/she/it
will have crafted

we
will have crafted

you
will have crafted

they
will have crafted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been crafting

you
will have been crafting

he/she/it
will have been crafting

we
will have been crafting

you
will have been crafting

they
will have been crafting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.