Control

Chia đông từ “control” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ control. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to control

Quá khứ đơn
  • controlled

Quá khứ phân từ
  • controlled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
control

you
control

he/she/it
controls

we
control

you
control

they
control

Thì hiện tại continuous

I
am controlling

you
are controlling

he/she/it
is controlling

we
are controlling

you
are controlling

they
are controlling

Quá khứ đơn

I
controlled

you
controlled

he/she/it
controlled

we
controlled

you
controlled

they
controlled

Quá khứ tiếp diễn

I
was controlling

you
were controlling

he/she/it
was controlling

we
were controlling

you
were controlling

they
were controlling

Hiện tại hoàn thành

I
have controlled

you
have controlled

he/she/it
has controlled

we
have controlled

you
have controlled

they
have controlled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been controlling

you
have been controlling

he/she/it
has been controlling

we
have been controlling

you
have been controlling

they
have been controlling

Quá khứ hoàn thành

I
had controlled

you
had controlled

he/she/it
had controlled

we
had controlled

you
had controlled

they
had controlled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been controlling

you
had been controlling

he/she/it
had been controlling

we
had been controlling

you
had been controlling

they
had been controlling

Tương lại đơn

I
will control

you
will control

he/she/it
will control

we
will control

you
will control

they
will control

Tương lại tiếp diễn

I
will be controlling

you
will be controlling

he/she/it
will be controlling

we
will be controlling

you
will be controlling

they
will be controlling

Tương lại hoàn thành

I
will have controlled

you
will have controlled

he/she/it
will have controlled

we
will have controlled

you
will have controlled

they
will have controlled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been controlling

you
will have been controlling

he/she/it
will have been controlling

we
will have been controlling

you
will have been controlling

they
will have been controlling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.