Continue

Chia đông từ “continue” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ continue. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to continue

Quá khứ đơn
  • continued

Quá khứ phân từ
  • continued

Trần thuật

Thì hiện tại

I
continue

you
continue

he/she/it
continues

we
continue

you
continue

they
continue

Thì hiện tại continuous

I
am continuing

you
are continuing

he/she/it
is continuing

we
are continuing

you
are continuing

they
are continuing

Quá khứ đơn

I
continued

you
continued

he/she/it
continued

we
continued

you
continued

they
continued

Quá khứ tiếp diễn

I
was continuing

you
were continuing

he/she/it
was continuing

we
were continuing

you
were continuing

they
were continuing

Hiện tại hoàn thành

I
have continued

you
have continued

he/she/it
has continued

we
have continued

you
have continued

they
have continued

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been continuing

you
have been continuing

he/she/it
has been continuing

we
have been continuing

you
have been continuing

they
have been continuing

Quá khứ hoàn thành

I
had continued

you
had continued

he/she/it
had continued

we
had continued

you
had continued

they
had continued

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been continuing

you
had been continuing

he/she/it
had been continuing

we
had been continuing

you
had been continuing

they
had been continuing

Tương lại đơn

I
will continue

you
will continue

he/she/it
will continue

we
will continue

you
will continue

they
will continue

Tương lại tiếp diễn

I
will be continuing

you
will be continuing

he/she/it
will be continuing

we
will be continuing

you
will be continuing

they
will be continuing

Tương lại hoàn thành

I
will have continued

you
will have continued

he/she/it
will have continued

we
will have continued

you
will have continued

they
will have continued

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been continuing

you
will have been continuing

he/she/it
will have been continuing

we
will have been continuing

you
will have been continuing

they
will have been continuing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.