Contest

Chia đông từ “contest” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ contest. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to contest

Quá khứ đơn
  • contested

Quá khứ phân từ
  • contested

Trần thuật

Thì hiện tại

I
contest

you
contest

he/she/it
contests

we
contest

you
contest

they
contest

Thì hiện tại continuous

I
am contesting

you
are contesting

he/she/it
is contesting

we
are contesting

you
are contesting

they
are contesting

Quá khứ đơn

I
contested

you
contested

he/she/it
contested

we
contested

you
contested

they
contested

Quá khứ tiếp diễn

I
was contesting

you
were contesting

he/she/it
was contesting

we
were contesting

you
were contesting

they
were contesting

Hiện tại hoàn thành

I
have contested

you
have contested

he/she/it
has contested

we
have contested

you
have contested

they
have contested

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been contesting

you
have been contesting

he/she/it
has been contesting

we
have been contesting

you
have been contesting

they
have been contesting

Quá khứ hoàn thành

I
had contested

you
had contested

he/she/it
had contested

we
had contested

you
had contested

they
had contested

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been contesting

you
had been contesting

he/she/it
had been contesting

we
had been contesting

you
had been contesting

they
had been contesting

Tương lại đơn

I
will contest

you
will contest

he/she/it
will contest

we
will contest

you
will contest

they
will contest

Tương lại tiếp diễn

I
will be contesting

you
will be contesting

he/she/it
will be contesting

we
will be contesting

you
will be contesting

they
will be contesting

Tương lại hoàn thành

I
will have contested

you
will have contested

he/she/it
will have contested

we
will have contested

you
will have contested

they
will have contested

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been contesting

you
will have been contesting

he/she/it
will have been contesting

we
will have been contesting

you
will have been contesting

they
will have been contesting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.