Conspire

Chia đông từ “conspire” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ conspire. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to conspire

Quá khứ đơn
  • conspired

Quá khứ phân từ
  • conspired

Trần thuật

Thì hiện tại

I
conspire

you
conspire

he/she/it
conspires

we
conspire

you
conspire

they
conspire

Thì hiện tại continuous

I
am conspiring

you
are conspiring

he/she/it
is conspiring

we
are conspiring

you
are conspiring

they
are conspiring

Quá khứ đơn

I
conspired

you
conspired

he/she/it
conspired

we
conspired

you
conspired

they
conspired

Quá khứ tiếp diễn

I
was conspiring

you
were conspiring

he/she/it
was conspiring

we
were conspiring

you
were conspiring

they
were conspiring

Hiện tại hoàn thành

I
have conspired

you
have conspired

he/she/it
has conspired

we
have conspired

you
have conspired

they
have conspired

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been conspiring

you
have been conspiring

he/she/it
has been conspiring

we
have been conspiring

you
have been conspiring

they
have been conspiring

Quá khứ hoàn thành

I
had conspired

you
had conspired

he/she/it
had conspired

we
had conspired

you
had conspired

they
had conspired

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been conspiring

you
had been conspiring

he/she/it
had been conspiring

we
had been conspiring

you
had been conspiring

they
had been conspiring

Tương lại đơn

I
will conspire

you
will conspire

he/she/it
will conspire

we
will conspire

you
will conspire

they
will conspire

Tương lại tiếp diễn

I
will be conspiring

you
will be conspiring

he/she/it
will be conspiring

we
will be conspiring

you
will be conspiring

they
will be conspiring

Tương lại hoàn thành

I
will have conspired

you
will have conspired

he/she/it
will have conspired

we
will have conspired

you
will have conspired

they
will have conspired

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been conspiring

you
will have been conspiring

he/she/it
will have been conspiring

we
will have been conspiring

you
will have been conspiring

they
will have been conspiring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.