Console

Chia đông từ “console” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ console. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to console

Quá khứ đơn
  • consoled

Quá khứ phân từ
  • consoled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
console

you
console

he/she/it
consoles

we
console

you
console

they
console

Thì hiện tại continuous

I
am consoling

you
are consoling

he/she/it
is consoling

we
are consoling

you
are consoling

they
are consoling

Quá khứ đơn

I
consoled

you
consoled

he/she/it
consoled

we
consoled

you
consoled

they
consoled

Quá khứ tiếp diễn

I
was consoling

you
were consoling

he/she/it
was consoling

we
were consoling

you
were consoling

they
were consoling

Hiện tại hoàn thành

I
have consoled

you
have consoled

he/she/it
has consoled

we
have consoled

you
have consoled

they
have consoled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been consoling

you
have been consoling

he/she/it
has been consoling

we
have been consoling

you
have been consoling

they
have been consoling

Quá khứ hoàn thành

I
had consoled

you
had consoled

he/she/it
had consoled

we
had consoled

you
had consoled

they
had consoled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been consoling

you
had been consoling

he/she/it
had been consoling

we
had been consoling

you
had been consoling

they
had been consoling

Tương lại đơn

I
will console

you
will console

he/she/it
will console

we
will console

you
will console

they
will console

Tương lại tiếp diễn

I
will be consoling

you
will be consoling

he/she/it
will be consoling

we
will be consoling

you
will be consoling

they
will be consoling

Tương lại hoàn thành

I
will have consoled

you
will have consoled

he/she/it
will have consoled

we
will have consoled

you
will have consoled

they
will have consoled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been consoling

you
will have been consoling

he/she/it
will have been consoling

we
will have been consoling

you
will have been consoling

they
will have been consoling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.