Condone

Chia đông từ “condone” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ condone. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to condone

Quá khứ đơn
  • condoned

Quá khứ phân từ
  • condoned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
condone

you
condone

he/she/it
condones

we
condone

you
condone

they
condone

Thì hiện tại continuous

I
am condoning

you
are condoning

he/she/it
is condoning

we
are condoning

you
are condoning

they
are condoning

Quá khứ đơn

I
condoned

you
condoned

he/she/it
condoned

we
condoned

you
condoned

they
condoned

Quá khứ tiếp diễn

I
was condoning

you
were condoning

he/she/it
was condoning

we
were condoning

you
were condoning

they
were condoning

Hiện tại hoàn thành

I
have condoned

you
have condoned

he/she/it
has condoned

we
have condoned

you
have condoned

they
have condoned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been condoning

you
have been condoning

he/she/it
has been condoning

we
have been condoning

you
have been condoning

they
have been condoning

Quá khứ hoàn thành

I
had condoned

you
had condoned

he/she/it
had condoned

we
had condoned

you
had condoned

they
had condoned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been condoning

you
had been condoning

he/she/it
had been condoning

we
had been condoning

you
had been condoning

they
had been condoning

Tương lại đơn

I
will condone

you
will condone

he/she/it
will condone

we
will condone

you
will condone

they
will condone

Tương lại tiếp diễn

I
will be condoning

you
will be condoning

he/she/it
will be condoning

we
will be condoning

you
will be condoning

they
will be condoning

Tương lại hoàn thành

I
will have condoned

you
will have condoned

he/she/it
will have condoned

we
will have condoned

you
will have condoned

they
will have condoned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been condoning

you
will have been condoning

he/she/it
will have been condoning

we
will have been condoning

you
will have been condoning

they
will have been condoning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.