Concentrate

Chia đông từ “concentrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ concentrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to concentrate

Quá khứ đơn
  • concentrated

Quá khứ phân từ
  • concentrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
concentrate

you
concentrate

he/she/it
concentrates

we
concentrate

you
concentrate

they
concentrate

Thì hiện tại continuous

I
am concentrating

you
are concentrating

he/she/it
is concentrating

we
are concentrating

you
are concentrating

they
are concentrating

Quá khứ đơn

I
concentrated

you
concentrated

he/she/it
concentrated

we
concentrated

you
concentrated

they
concentrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was concentrating

you
were concentrating

he/she/it
was concentrating

we
were concentrating

you
were concentrating

they
were concentrating

Hiện tại hoàn thành

I
have concentrated

you
have concentrated

he/she/it
has concentrated

we
have concentrated

you
have concentrated

they
have concentrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been concentrating

you
have been concentrating

he/she/it
has been concentrating

we
have been concentrating

you
have been concentrating

they
have been concentrating

Quá khứ hoàn thành

I
had concentrated

you
had concentrated

he/she/it
had concentrated

we
had concentrated

you
had concentrated

they
had concentrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been concentrating

you
had been concentrating

he/she/it
had been concentrating

we
had been concentrating

you
had been concentrating

they
had been concentrating

Tương lại đơn

I
will concentrate

you
will concentrate

he/she/it
will concentrate

we
will concentrate

you
will concentrate

they
will concentrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be concentrating

you
will be concentrating

he/she/it
will be concentrating

we
will be concentrating

you
will be concentrating

they
will be concentrating

Tương lại hoàn thành

I
will have concentrated

you
will have concentrated

he/she/it
will have concentrated

we
will have concentrated

you
will have concentrated

they
will have concentrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been concentrating

you
will have been concentrating

he/she/it
will have been concentrating

we
will have been concentrating

you
will have been concentrating

they
will have been concentrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.