Compose

Chia đông từ “compose” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ compose. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to compose

Quá khứ đơn
  • composed

Quá khứ phân từ
  • composed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
compose

you
compose

he/she/it
composes

we
compose

you
compose

they
compose

Thì hiện tại continuous

I
am composing

you
are composing

he/she/it
is composing

we
are composing

you
are composing

they
are composing

Quá khứ đơn

I
composed

you
composed

he/she/it
composed

we
composed

you
composed

they
composed

Quá khứ tiếp diễn

I
was composing

you
were composing

he/she/it
was composing

we
were composing

you
were composing

they
were composing

Hiện tại hoàn thành

I
have composed

you
have composed

he/she/it
has composed

we
have composed

you
have composed

they
have composed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been composing

you
have been composing

he/she/it
has been composing

we
have been composing

you
have been composing

they
have been composing

Quá khứ hoàn thành

I
had composed

you
had composed

he/she/it
had composed

we
had composed

you
had composed

they
had composed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been composing

you
had been composing

he/she/it
had been composing

we
had been composing

you
had been composing

they
had been composing

Tương lại đơn

I
will compose

you
will compose

he/she/it
will compose

we
will compose

you
will compose

they
will compose

Tương lại tiếp diễn

I
will be composing

you
will be composing

he/she/it
will be composing

we
will be composing

you
will be composing

they
will be composing

Tương lại hoàn thành

I
will have composed

you
will have composed

he/she/it
will have composed

we
will have composed

you
will have composed

they
will have composed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been composing

you
will have been composing

he/she/it
will have been composing

we
will have been composing

you
will have been composing

they
will have been composing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.