Complement

Chia đông từ “complement” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ complement. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to complement

Quá khứ đơn
  • complemented

Quá khứ phân từ
  • complemented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
complement

you
complement

he/she/it
complements

we
complement

you
complement

they
complement

Thì hiện tại continuous

I
am complementing

you
are complementing

he/she/it
is complementing

we
are complementing

you
are complementing

they
are complementing

Quá khứ đơn

I
complemented

you
complemented

he/she/it
complemented

we
complemented

you
complemented

they
complemented

Quá khứ tiếp diễn

I
was complementing

you
were complementing

he/she/it
was complementing

we
were complementing

you
were complementing

they
were complementing

Hiện tại hoàn thành

I
have complemented

you
have complemented

he/she/it
has complemented

we
have complemented

you
have complemented

they
have complemented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been complementing

you
have been complementing

he/she/it
has been complementing

we
have been complementing

you
have been complementing

they
have been complementing

Quá khứ hoàn thành

I
had complemented

you
had complemented

he/she/it
had complemented

we
had complemented

you
had complemented

they
had complemented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been complementing

you
had been complementing

he/she/it
had been complementing

we
had been complementing

you
had been complementing

they
had been complementing

Tương lại đơn

I
will complement

you
will complement

he/she/it
will complement

we
will complement

you
will complement

they
will complement

Tương lại tiếp diễn

I
will be complementing

you
will be complementing

he/she/it
will be complementing

we
will be complementing

you
will be complementing

they
will be complementing

Tương lại hoàn thành

I
will have complemented

you
will have complemented

he/she/it
will have complemented

we
will have complemented

you
will have complemented

they
will have complemented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been complementing

you
will have been complementing

he/she/it
will have been complementing

we
will have been complementing

you
will have been complementing

they
will have been complementing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.