Compensate

Chia đông từ “compensate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ compensate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to compensate

Quá khứ đơn
  • compensated

Quá khứ phân từ
  • compensated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
compensate

you
compensate

he/she/it
compensates

we
compensate

you
compensate

they
compensate

Thì hiện tại continuous

I
am compensating

you
are compensating

he/she/it
is compensating

we
are compensating

you
are compensating

they
are compensating

Quá khứ đơn

I
compensated

you
compensated

he/she/it
compensated

we
compensated

you
compensated

they
compensated

Quá khứ tiếp diễn

I
was compensating

you
were compensating

he/she/it
was compensating

we
were compensating

you
were compensating

they
were compensating

Hiện tại hoàn thành

I
have compensated

you
have compensated

he/she/it
has compensated

we
have compensated

you
have compensated

they
have compensated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been compensating

you
have been compensating

he/she/it
has been compensating

we
have been compensating

you
have been compensating

they
have been compensating

Quá khứ hoàn thành

I
had compensated

you
had compensated

he/she/it
had compensated

we
had compensated

you
had compensated

they
had compensated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been compensating

you
had been compensating

he/she/it
had been compensating

we
had been compensating

you
had been compensating

they
had been compensating

Tương lại đơn

I
will compensate

you
will compensate

he/she/it
will compensate

we
will compensate

you
will compensate

they
will compensate

Tương lại tiếp diễn

I
will be compensating

you
will be compensating

he/she/it
will be compensating

we
will be compensating

you
will be compensating

they
will be compensating

Tương lại hoàn thành

I
will have compensated

you
will have compensated

he/she/it
will have compensated

we
will have compensated

you
will have compensated

they
will have compensated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been compensating

you
will have been compensating

he/she/it
will have been compensating

we
will have been compensating

you
will have been compensating

they
will have been compensating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.