Compel

Chia đông từ “compel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ compel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to compel

Quá khứ đơn
  • compelled

Quá khứ phân từ
  • compelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
compel

you
compel

he/she/it
compels

we
compel

you
compel

they
compel

Thì hiện tại continuous

I
am compelling

you
are compelling

he/she/it
is compelling

we
are compelling

you
are compelling

they
are compelling

Quá khứ đơn

I
compelled

you
compelled

he/she/it
compelled

we
compelled

you
compelled

they
compelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was compelling

you
were compelling

he/she/it
was compelling

we
were compelling

you
were compelling

they
were compelling

Hiện tại hoàn thành

I
have compelled

you
have compelled

he/she/it
has compelled

we
have compelled

you
have compelled

they
have compelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been compelling

you
have been compelling

he/she/it
has been compelling

we
have been compelling

you
have been compelling

they
have been compelling

Quá khứ hoàn thành

I
had compelled

you
had compelled

he/she/it
had compelled

we
had compelled

you
had compelled

they
had compelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been compelling

you
had been compelling

he/she/it
had been compelling

we
had been compelling

you
had been compelling

they
had been compelling

Tương lại đơn

I
will compel

you
will compel

he/she/it
will compel

we
will compel

you
will compel

they
will compel

Tương lại tiếp diễn

I
will be compelling

you
will be compelling

he/she/it
will be compelling

we
will be compelling

you
will be compelling

they
will be compelling

Tương lại hoàn thành

I
will have compelled

you
will have compelled

he/she/it
will have compelled

we
will have compelled

you
will have compelled

they
will have compelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been compelling

you
will have been compelling

he/she/it
will have been compelling

we
will have been compelling

you
will have been compelling

they
will have been compelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.