Commemorate

Chia đông từ “commemorate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ commemorate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to commemorate

Quá khứ đơn
  • commemorated

Quá khứ phân từ
  • commemorated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
commemorate

you
commemorate

he/she/it
commemorates

we
commemorate

you
commemorate

they
commemorate

Thì hiện tại continuous

I
am commemorating

you
are commemorating

he/she/it
is commemorating

we
are commemorating

you
are commemorating

they
are commemorating

Quá khứ đơn

I
commemorated

you
commemorated

he/she/it
commemorated

we
commemorated

you
commemorated

they
commemorated

Quá khứ tiếp diễn

I
was commemorating

you
were commemorating

he/she/it
was commemorating

we
were commemorating

you
were commemorating

they
were commemorating

Hiện tại hoàn thành

I
have commemorated

you
have commemorated

he/she/it
has commemorated

we
have commemorated

you
have commemorated

they
have commemorated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been commemorating

you
have been commemorating

he/she/it
has been commemorating

we
have been commemorating

you
have been commemorating

they
have been commemorating

Quá khứ hoàn thành

I
had commemorated

you
had commemorated

he/she/it
had commemorated

we
had commemorated

you
had commemorated

they
had commemorated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been commemorating

you
had been commemorating

he/she/it
had been commemorating

we
had been commemorating

you
had been commemorating

they
had been commemorating

Tương lại đơn

I
will commemorate

you
will commemorate

he/she/it
will commemorate

we
will commemorate

you
will commemorate

they
will commemorate

Tương lại tiếp diễn

I
will be commemorating

you
will be commemorating

he/she/it
will be commemorating

we
will be commemorating

you
will be commemorating

they
will be commemorating

Tương lại hoàn thành

I
will have commemorated

you
will have commemorated

he/she/it
will have commemorated

we
will have commemorated

you
will have commemorated

they
will have commemorated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been commemorating

you
will have been commemorating

he/she/it
will have been commemorating

we
will have been commemorating

you
will have been commemorating

they
will have been commemorating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.