Chop

Chia đông từ “chop” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ chop. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to chop

Quá khứ đơn
  • chopped

Quá khứ phân từ
  • chopped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
chop

you
chop

he/she/it
chops

we
chop

you
chop

they
chop

Thì hiện tại continuous

I
am chopping

you
are chopping

he/she/it
is chopping

we
are chopping

you
are chopping

they
are chopping

Quá khứ đơn

I
chopped

you
chopped

he/she/it
chopped

we
chopped

you
chopped

they
chopped

Quá khứ tiếp diễn

I
was chopping

you
were chopping

he/she/it
was chopping

we
were chopping

you
were chopping

they
were chopping

Hiện tại hoàn thành

I
have chopped

you
have chopped

he/she/it
has chopped

we
have chopped

you
have chopped

they
have chopped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been chopping

you
have been chopping

he/she/it
has been chopping

we
have been chopping

you
have been chopping

they
have been chopping

Quá khứ hoàn thành

I
had chopped

you
had chopped

he/she/it
had chopped

we
had chopped

you
had chopped

they
had chopped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been chopping

you
had been chopping

he/she/it
had been chopping

we
had been chopping

you
had been chopping

they
had been chopping

Tương lại đơn

I
will chop

you
will chop

he/she/it
will chop

we
will chop

you
will chop

they
will chop

Tương lại tiếp diễn

I
will be chopping

you
will be chopping

he/she/it
will be chopping

we
will be chopping

you
will be chopping

they
will be chopping

Tương lại hoàn thành

I
will have chopped

you
will have chopped

he/she/it
will have chopped

we
will have chopped

you
will have chopped

they
will have chopped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been chopping

you
will have been chopping

he/she/it
will have been chopping

we
will have been chopping

you
will have been chopping

they
will have been chopping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.