Choose

Chia đông từ “choose” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ choose. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to choose

Quá khứ đơn
  • chose

Quá khứ phân từ
  • chosen

Trần thuật

Thì hiện tại

I
choose

you
choose

he/she/it
chooses

we
choose

you
choose

they
choose

Thì hiện tại continuous

I
am choosing

you
are choosing

he/she/it
is choosing

we
are choosing

you
are choosing

they
are choosing

Quá khứ đơn

I
chose

you
chose

he/she/it
chose

we
chose

you
chose

they
chose

Quá khứ tiếp diễn

I
was choosing

you
were choosing

he/she/it
was choosing

we
were choosing

you
were choosing

they
were choosing

Hiện tại hoàn thành

I
have chosen

you
have chosen

he/she/it
has chosen

we
have chosen

you
have chosen

they
have chosen

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been choosing

you
have been choosing

he/she/it
has been choosing

we
have been choosing

you
have been choosing

they
have been choosing

Quá khứ hoàn thành

I
had chosen

you
had chosen

he/she/it
had chosen

we
had chosen

you
had chosen

they
had chosen

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been choosing

you
had been choosing

he/she/it
had been choosing

we
had been choosing

you
had been choosing

they
had been choosing

Tương lại đơn

I
will choose

you
will choose

he/she/it
will choose

we
will choose

you
will choose

they
will choose

Tương lại tiếp diễn

I
will be choosing

you
will be choosing

he/she/it
will be choosing

we
will be choosing

you
will be choosing

they
will be choosing

Tương lại hoàn thành

I
will have chosen

you
will have chosen

he/she/it
will have chosen

we
will have chosen

you
will have chosen

they
will have chosen

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been choosing

you
will have been choosing

he/she/it
will have been choosing

we
will have been choosing

you
will have been choosing

they
will have been choosing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.