Char

Chia đông từ “char” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ char. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to char

Quá khứ đơn
  • charred

Quá khứ phân từ
  • charred

Trần thuật

Thì hiện tại

I
char

you
char

he/she/it
chars

we
char

you
char

they
char

Thì hiện tại continuous

I
am charring

you
are charring

he/she/it
is charring

we
are charring

you
are charring

they
are charring

Quá khứ đơn

I
charred

you
charred

he/she/it
charred

we
charred

you
charred

they
charred

Quá khứ tiếp diễn

I
was charring

you
were charring

he/she/it
was charring

we
were charring

you
were charring

they
were charring

Hiện tại hoàn thành

I
have charred

you
have charred

he/she/it
has charred

we
have charred

you
have charred

they
have charred

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been charring

you
have been charring

he/she/it
has been charring

we
have been charring

you
have been charring

they
have been charring

Quá khứ hoàn thành

I
had charred

you
had charred

he/she/it
had charred

we
had charred

you
had charred

they
had charred

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been charring

you
had been charring

he/she/it
had been charring

we
had been charring

you
had been charring

they
had been charring

Tương lại đơn

I
will char

you
will char

he/she/it
will char

we
will char

you
will char

they
will char

Tương lại tiếp diễn

I
will be charring

you
will be charring

he/she/it
will be charring

we
will be charring

you
will be charring

they
will be charring

Tương lại hoàn thành

I
will have charred

you
will have charred

he/she/it
will have charred

we
will have charred

you
will have charred

they
will have charred

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been charring

you
will have been charring

he/she/it
will have been charring

we
will have been charring

you
will have been charring

they
will have been charring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.