Censure

Chia đông từ “censure” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ censure. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to censure

Quá khứ đơn
  • censured

Quá khứ phân từ
  • censured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
censure

you
censure

he/she/it
censures

we
censure

you
censure

they
censure

Thì hiện tại continuous

I
am censuring

you
are censuring

he/she/it
is censuring

we
are censuring

you
are censuring

they
are censuring

Quá khứ đơn

I
censured

you
censured

he/she/it
censured

we
censured

you
censured

they
censured

Quá khứ tiếp diễn

I
was censuring

you
were censuring

he/she/it
was censuring

we
were censuring

you
were censuring

they
were censuring

Hiện tại hoàn thành

I
have censured

you
have censured

he/she/it
has censured

we
have censured

you
have censured

they
have censured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been censuring

you
have been censuring

he/she/it
has been censuring

we
have been censuring

you
have been censuring

they
have been censuring

Quá khứ hoàn thành

I
had censured

you
had censured

he/she/it
had censured

we
had censured

you
had censured

they
had censured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been censuring

you
had been censuring

he/she/it
had been censuring

we
had been censuring

you
had been censuring

they
had been censuring

Tương lại đơn

I
will censure

you
will censure

he/she/it
will censure

we
will censure

you
will censure

they
will censure

Tương lại tiếp diễn

I
will be censuring

you
will be censuring

he/she/it
will be censuring

we
will be censuring

you
will be censuring

they
will be censuring

Tương lại hoàn thành

I
will have censured

you
will have censured

he/she/it
will have censured

we
will have censured

you
will have censured

they
will have censured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been censuring

you
will have been censuring

he/she/it
will have been censuring

we
will have been censuring

you
will have been censuring

they
will have been censuring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.