Busy

Chia đông từ “busy” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ busy. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to busy

Quá khứ đơn
  • busied

Quá khứ phân từ
  • busied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
busy

you
busy

he/she/it
busies

we
busy

you
busy

they
busy

Thì hiện tại continuous

I
am busying

you
are busying

he/she/it
is busying

we
are busying

you
are busying

they
are busying

Quá khứ đơn

I
busied

you
busied

he/she/it
busied

we
busied

you
busied

they
busied

Quá khứ tiếp diễn

I
was busying

you
were busying

he/she/it
was busying

we
were busying

you
were busying

they
were busying

Hiện tại hoàn thành

I
have busied

you
have busied

he/she/it
has busied

we
have busied

you
have busied

they
have busied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been busying

you
have been busying

he/she/it
has been busying

we
have been busying

you
have been busying

they
have been busying

Quá khứ hoàn thành

I
had busied

you
had busied

he/she/it
had busied

we
had busied

you
had busied

they
had busied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been busying

you
had been busying

he/she/it
had been busying

we
had been busying

you
had been busying

they
had been busying

Tương lại đơn

I
will busy

you
will busy

he/she/it
will busy

we
will busy

you
will busy

they
will busy

Tương lại tiếp diễn

I
will be busying

you
will be busying

he/she/it
will be busying

we
will be busying

you
will be busying

they
will be busying

Tương lại hoàn thành

I
will have busied

you
will have busied

he/she/it
will have busied

we
will have busied

you
will have busied

they
will have busied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been busying

you
will have been busying

he/she/it
will have been busying

we
will have been busying

you
will have been busying

they
will have been busying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.