Bury

Chia đông từ “bury” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bury. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bury

Quá khứ đơn
  • buried

Quá khứ phân từ
  • buried

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bury

you
bury

he/she/it
buries

we
bury

you
bury

they
bury

Thì hiện tại continuous

I
am burying

you
are burying

he/she/it
is burying

we
are burying

you
are burying

they
are burying

Quá khứ đơn

I
buried

you
buried

he/she/it
buried

we
buried

you
buried

they
buried

Quá khứ tiếp diễn

I
was burying

you
were burying

he/she/it
was burying

we
were burying

you
were burying

they
were burying

Hiện tại hoàn thành

I
have buried

you
have buried

he/she/it
has buried

we
have buried

you
have buried

they
have buried

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been burying

you
have been burying

he/she/it
has been burying

we
have been burying

you
have been burying

they
have been burying

Quá khứ hoàn thành

I
had buried

you
had buried

he/she/it
had buried

we
had buried

you
had buried

they
had buried

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been burying

you
had been burying

he/she/it
had been burying

we
had been burying

you
had been burying

they
had been burying

Tương lại đơn

I
will bury

you
will bury

he/she/it
will bury

we
will bury

you
will bury

they
will bury

Tương lại tiếp diễn

I
will be burying

you
will be burying

he/she/it
will be burying

we
will be burying

you
will be burying

they
will be burying

Tương lại hoàn thành

I
will have buried

you
will have buried

he/she/it
will have buried

we
will have buried

you
will have buried

they
will have buried

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been burying

you
will have been burying

he/she/it
will have been burying

we
will have been burying

you
will have been burying

they
will have been burying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.