Bristle

Chia đông từ “bristle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bristle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bristle

Quá khứ đơn
  • bristled

Quá khứ phân từ
  • bristled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bristle

you
bristle

he/she/it
bristles

we
bristle

you
bristle

they
bristle

Thì hiện tại continuous

I
am bristling

you
are bristling

he/she/it
is bristling

we
are bristling

you
are bristling

they
are bristling

Quá khứ đơn

I
bristled

you
bristled

he/she/it
bristled

we
bristled

you
bristled

they
bristled

Quá khứ tiếp diễn

I
was bristling

you
were bristling

he/she/it
was bristling

we
were bristling

you
were bristling

they
were bristling

Hiện tại hoàn thành

I
have bristled

you
have bristled

he/she/it
has bristled

we
have bristled

you
have bristled

they
have bristled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bristling

you
have been bristling

he/she/it
has been bristling

we
have been bristling

you
have been bristling

they
have been bristling

Quá khứ hoàn thành

I
had bristled

you
had bristled

he/she/it
had bristled

we
had bristled

you
had bristled

they
had bristled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bristling

you
had been bristling

he/she/it
had been bristling

we
had been bristling

you
had been bristling

they
had been bristling

Tương lại đơn

I
will bristle

you
will bristle

he/she/it
will bristle

we
will bristle

you
will bristle

they
will bristle

Tương lại tiếp diễn

I
will be bristling

you
will be bristling

he/she/it
will be bristling

we
will be bristling

you
will be bristling

they
will be bristling

Tương lại hoàn thành

I
will have bristled

you
will have bristled

he/she/it
will have bristled

we
will have bristled

you
will have bristled

they
will have bristled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bristling

you
will have been bristling

he/she/it
will have been bristling

we
will have been bristling

you
will have been bristling

they
will have been bristling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.