Breed

Chia đông từ “breed” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ breed. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to breed

Quá khứ đơn
  • bred

Quá khứ phân từ
  • bred

Trần thuật

Thì hiện tại

I
breed

you
breed

he/she/it
breeds

we
breed

you
breed

they
breed

Thì hiện tại continuous

I
am breeding

you
are breeding

he/she/it
is breeding

we
are breeding

you
are breeding

they
are breeding

Quá khứ đơn

I
bred

you
bred

he/she/it
bred

we
bred

you
bred

they
bred

Quá khứ tiếp diễn

I
was breeding

you
were breeding

he/she/it
was breeding

we
were breeding

you
were breeding

they
were breeding

Hiện tại hoàn thành

I
have bred

you
have bred

he/she/it
has bred

we
have bred

you
have bred

they
have bred

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been breeding

you
have been breeding

he/she/it
has been breeding

we
have been breeding

you
have been breeding

they
have been breeding

Quá khứ hoàn thành

I
had bred

you
had bred

he/she/it
had bred

we
had bred

you
had bred

they
had bred

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been breeding

you
had been breeding

he/she/it
had been breeding

we
had been breeding

you
had been breeding

they
had been breeding

Tương lại đơn

I
will breed

you
will breed

he/she/it
will breed

we
will breed

you
will breed

they
will breed

Tương lại tiếp diễn

I
will be breeding

you
will be breeding

he/she/it
will be breeding

we
will be breeding

you
will be breeding

they
will be breeding

Tương lại hoàn thành

I
will have bred

you
will have bred

he/she/it
will have bred

we
will have bred

you
will have bred

they
will have bred

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been breeding

you
will have been breeding

he/she/it
will have been breeding

we
will have been breeding

you
will have been breeding

they
will have been breeding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.