Brave

Chia đông từ “brave” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ brave. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to brave

Quá khứ đơn
  • braved

Quá khứ phân từ
  • braved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
brave

you
brave

he/she/it
braves

we
brave

you
brave

they
brave

Thì hiện tại continuous

I
am braving

you
are braving

he/she/it
is braving

we
are braving

you
are braving

they
are braving

Quá khứ đơn

I
braved

you
braved

he/she/it
braved

we
braved

you
braved

they
braved

Quá khứ tiếp diễn

I
was braving

you
were braving

he/she/it
was braving

we
were braving

you
were braving

they
were braving

Hiện tại hoàn thành

I
have braved

you
have braved

he/she/it
has braved

we
have braved

you
have braved

they
have braved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been braving

you
have been braving

he/she/it
has been braving

we
have been braving

you
have been braving

they
have been braving

Quá khứ hoàn thành

I
had braved

you
had braved

he/she/it
had braved

we
had braved

you
had braved

they
had braved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been braving

you
had been braving

he/she/it
had been braving

we
had been braving

you
had been braving

they
had been braving

Tương lại đơn

I
will brave

you
will brave

he/she/it
will brave

we
will brave

you
will brave

they
will brave

Tương lại tiếp diễn

I
will be braving

you
will be braving

he/she/it
will be braving

we
will be braving

you
will be braving

they
will be braving

Tương lại hoàn thành

I
will have braved

you
will have braved

he/she/it
will have braved

we
will have braved

you
will have braved

they
will have braved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been braving

you
will have been braving

he/she/it
will have been braving

we
will have been braving

you
will have been braving

they
will have been braving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.