Boot

Chia đông từ “boot” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ boot. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to boot

Quá khứ đơn
  • booted

Quá khứ phân từ
  • booted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
boot

you
boot

he/she/it
boots

we
boot

you
boot

they
boot

Thì hiện tại continuous

I
am booting

you
are booting

he/she/it
is booting

we
are booting

you
are booting

they
are booting

Quá khứ đơn

I
booted

you
booted

he/she/it
booted

we
booted

you
booted

they
booted

Quá khứ tiếp diễn

I
was booting

you
were booting

he/she/it
was booting

we
were booting

you
were booting

they
were booting

Hiện tại hoàn thành

I
have booted

you
have booted

he/she/it
has booted

we
have booted

you
have booted

they
have booted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been booting

you
have been booting

he/she/it
has been booting

we
have been booting

you
have been booting

they
have been booting

Quá khứ hoàn thành

I
had booted

you
had booted

he/she/it
had booted

we
had booted

you
had booted

they
had booted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been booting

you
had been booting

he/she/it
had been booting

we
had been booting

you
had been booting

they
had been booting

Tương lại đơn

I
will boot

you
will boot

he/she/it
will boot

we
will boot

you
will boot

they
will boot

Tương lại tiếp diễn

I
will be booting

you
will be booting

he/she/it
will be booting

we
will be booting

you
will be booting

they
will be booting

Tương lại hoàn thành

I
will have booted

you
will have booted

he/she/it
will have booted

we
will have booted

you
will have booted

they
will have booted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been booting

you
will have been booting

he/she/it
will have been booting

we
will have been booting

you
will have been booting

they
will have been booting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.