Bloody

Chia đông từ “bloody” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bloody. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bloody

Quá khứ đơn
  • bloodied

Quá khứ phân từ
  • bloodied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bloody

you
bloody

he/she/it
bloodies

we
bloody

you
bloody

they
bloody

Thì hiện tại continuous

I
am bloodying

you
are bloodying

he/she/it
is bloodying

we
are bloodying

you
are bloodying

they
are bloodying

Quá khứ đơn

I
bloodied

you
bloodied

he/she/it
bloodied

we
bloodied

you
bloodied

they
bloodied

Quá khứ tiếp diễn

I
was bloodying

you
were bloodying

he/she/it
was bloodying

we
were bloodying

you
were bloodying

they
were bloodying

Hiện tại hoàn thành

I
have bloodied

you
have bloodied

he/she/it
has bloodied

we
have bloodied

you
have bloodied

they
have bloodied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bloodying

you
have been bloodying

he/she/it
has been bloodying

we
have been bloodying

you
have been bloodying

they
have been bloodying

Quá khứ hoàn thành

I
had bloodied

you
had bloodied

he/she/it
had bloodied

we
had bloodied

you
had bloodied

they
had bloodied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bloodying

you
had been bloodying

he/she/it
had been bloodying

we
had been bloodying

you
had been bloodying

they
had been bloodying

Tương lại đơn

I
will bloody

you
will bloody

he/she/it
will bloody

we
will bloody

you
will bloody

they
will bloody

Tương lại tiếp diễn

I
will be bloodying

you
will be bloodying

he/she/it
will be bloodying

we
will be bloodying

you
will be bloodying

they
will be bloodying

Tương lại hoàn thành

I
will have bloodied

you
will have bloodied

he/she/it
will have bloodied

we
will have bloodied

you
will have bloodied

they
will have bloodied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bloodying

you
will have been bloodying

he/she/it
will have been bloodying

we
will have been bloodying

you
will have been bloodying

they
will have been bloodying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.