Blister

Chia đông từ “blister” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ blister. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to blister

Quá khứ đơn
  • blistered

Quá khứ phân từ
  • blistered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
blister

you
blister

he/she/it
blisters

we
blister

you
blister

they
blister

Thì hiện tại continuous

I
am blistering

you
are blistering

he/she/it
is blistering

we
are blistering

you
are blistering

they
are blistering

Quá khứ đơn

I
blistered

you
blistered

he/she/it
blistered

we
blistered

you
blistered

they
blistered

Quá khứ tiếp diễn

I
was blistering

you
were blistering

he/she/it
was blistering

we
were blistering

you
were blistering

they
were blistering

Hiện tại hoàn thành

I
have blistered

you
have blistered

he/she/it
has blistered

we
have blistered

you
have blistered

they
have blistered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blistering

you
have been blistering

he/she/it
has been blistering

we
have been blistering

you
have been blistering

they
have been blistering

Quá khứ hoàn thành

I
had blistered

you
had blistered

he/she/it
had blistered

we
had blistered

you
had blistered

they
had blistered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blistering

you
had been blistering

he/she/it
had been blistering

we
had been blistering

you
had been blistering

they
had been blistering

Tương lại đơn

I
will blister

you
will blister

he/she/it
will blister

we
will blister

you
will blister

they
will blister

Tương lại tiếp diễn

I
will be blistering

you
will be blistering

he/she/it
will be blistering

we
will be blistering

you
will be blistering

they
will be blistering

Tương lại hoàn thành

I
will have blistered

you
will have blistered

he/she/it
will have blistered

we
will have blistered

you
will have blistered

they
will have blistered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blistering

you
will have been blistering

he/she/it
will have been blistering

we
will have been blistering

you
will have been blistering

they
will have been blistering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.